• 1 week levertijd
 • 1 week levertijd
 • +31629500935 Chat nu

4.8van de 132 Reviews


  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Art. 1 Definities

  In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  a) bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;
  b) consument: de koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  c) consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen,
  die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een
  koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  d) dag: kalenderdag
  e) duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  f) duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om
  persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk
  maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de
  informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk
  maakt;
  g) ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-,
  ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn
  rekening optreedt;
  h) ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een consument aan de ondernemer die slechts voor één
  uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
  i) naam van de consument;
  ii) (factuur)adres;
  iii) postcode;
  iv) woonplaats;
  v) telefoonnummer;
  vi) e-mailadres;
  vii) ordernummer;
  viii) product waarop de verklaring betrekking heeft.
  i) overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten
  in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder
  gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het
  moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer
  middelen voor communicatie op afstand;

  Art. 2 De ondernemer

  Ondernemer:
  YP sports bv
  Onderdeel van:

  Gevestigd te:
  van ijsendijkstraat 154
  1442 CK Amsterdam
  KvK-nummer:

  Btw-identificatienummer:

  Bankrekeningnummer:

  E-mailadres:

  [email protected]

  Art. 3 De onderneming

  Art. 4 Toepasselijkheid

  1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
  totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
  aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
  3) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
  4) De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
  5) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Art. 5 Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.

  Hoofdstuk 2. De overeenkomst

  Art. 6 Prijs

  1)  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven of kennelijke fouten.
  2)  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3)  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4)  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
  5)  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Art. 7 Aanbod

  1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
  de consument mogelijk te maken.
  2) Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
  de aangeboden zaken en/of diensten.
  3) Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe
  strekkend aanbod, verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze, voor
  zover van toepassing op dat aanbod, de volgende informatie:
  a) de totale prijs van de zaak, met inbegrip van alle belastingen;
  b) in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of,
  indien deze kosten redelijkerwijs op voorhand niet kunnen worden berekend, het feit dat
  dergelijke kosten verschuldigd kunnen zijn;
  c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d) het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;
  e) de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt de
  zaak te leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het
  klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
  f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
  prijs garandeert;
  g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
  reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  h) of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor
  de consument te raadplegen is;
  i) de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
  kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  j) de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  k) de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  l) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie; en
  m) indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, de
  uiterlijke geldigheidsduur of de uitdrukkelijke voorwaarden waaronder het aanbod kan worden
  aanvaard.
  4) Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de
  ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders dan
  op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen tijde als
  leidend wordt beschouwd. Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod
  dat de consument wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een kennelijke verschrijving in het
  aanbod betrof.
  5) In geval de consument is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of kennelijke fout,
  wordt de consument onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte gesteld. In de e-mail
  wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de consument de mogelijkheid wordt geboden in te
  gaan op het juiste aanbod.

  Art. 8 Overeenkomst

  1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
  3) Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data
  en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4) Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen
  omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan de
  betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de
  overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst
  bijzondere voorwaarden verbinden.
  5) De ondernemer stuurt de consument bij de zaak of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager, mee:
  a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
  kan;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het ontbindingssrecht gebruik
  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
  c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d) de in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

  Art. 9 Duurtransacties

  1) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
  2) De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3) De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;
  b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  4) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5) In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
  verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand.
  6) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7) Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-
  en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  8) Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.
  9) In geval van een duurtransactie is art. 8 lid 5 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
  De bepaling is slechts van toepassing op de eerste levering.

  Hoofdstuk 3. Uitvoering van de overeenkomst

  Art. 10 Levering

  1) De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen
  en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Mocht een product toch beschadigd,
  defect, incompleet bij de consument worden afgeleverd, dan wel het verkeerde product geleverd zijn,
  dan dient dit aan de ondernemer binnen 3 werkdagen na aflevering van het product gemeld te worden via het modelformulier op de site, dan wel op andere ondubbelzinnige wijze, met inachtneming van hetgeen
  bepaald in art. 1 onder h van deze voorwaarden.
  2) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 7 van deze voorwaarden is vermeld, voert de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit,
  tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.
  3) Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk
  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling
  geplaatst is, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4) Producten worden afgeleverd op het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres. Indien
  het adres niet blijkt te kloppen en/of het product wordt teruggestuurd, wordt door de ondernemer
  geen verdere actie ondernomen.
  5) Producten waarover binnen twee maanden niet door de consument is beschikt of waarvoor de
  consument zich binnen die periode niet heeft gemeld, vervallen aan de ondernemer.
  6) Als de consument te kennen heeft gegeven aanspraak te willen maken op een teruggestuurd product,
  worden eventuele kosten voor verzending in rekening gebracht bij de consument.
  7) Het product wordt na ontvangst van de kosten voor verzending aan de consument teruggestuurd. De
  terugzending wordt op dezelfde wijze behandeld als de eerste verzending. De overige bepalingen van
  dit artikel zijn op de terugzending van overeenkomstige toepassing.

  Art. 11 Betaling

  1) Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betalingsmethoden.
  2) Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in art. 17 lid 1 van
  deze voorwaarden. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
  aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  3) Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
  consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling
  of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  4) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
  5) In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
  het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Art. 12 Shoptegoed

  1) Shoptegoed is geldig tot de in het aanbod van het shoptgoed gestelde termijn.
  2) Indien in het aanbod van het shoptegoed geen termijn is gesteld, is het shoptegoeg geldig voor 5 jaar.
  3) De termijn van het shoptegoed vangt aan op de dag volgend op de dag waarop het shoptegoed is
  verstuurd.

  Hoofdstuk 4 Conformiteit en garantie

  Art. 13 Conformiteit

  1) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2) Een product beantwoordt in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard
  van het product en de mededelingen die de ondernemer over het product heeft gedaan, niet de
  eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
  3) De consument kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt
  wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend
  kon zijn, in het bijzonder gelet op hetgeen bepaald in art. 14 van deze voorwaarden.
  4) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
  kan doen gelden.

  Art. 14 Garantie

  1) De ondernemer hanteert een garantietermijn van twee jaar, tenzij expliciet in het aanbod anders is
  vermeld of de garantietermijn gezien de aard van het product onredelijk is.
  2) In het geval van refurbished producten hanteert de ondernemer een garantietermijn van 12 maanden,
  tenzij expliciet anders is overeengekomen.
  3) De garantie geldt niet, indien het gebrek te wijten is aan:
  a) onoplettendheid van de consument;
  b) oneigenlijk gebruik van het product;
  c) gebruiksschade;
  d) opzettelijke beschadiging; of
  e) nagelaten verzorging van het product.
  4) Het recht op garantie vervalt indien consument reparaties aan het product heeft uitgevoerd, dan wel
  heeft laten uitvoeren door een derde die niet is ingeschakeld door ondernemer. Eventuele
  reparatiekosten gemaakt voor de reparatie door een externe derde die niet is ingeschakeld door
  ondernemer worden niet vergoed, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
  5) De ondernemer gaat ervan uit dat een product ondeugdelijk was toen de consument het product
  kocht, indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop openbaart, tenzij de aard van het
  product zich daartegen verzet.
  6) De consument moet binnen twee maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, daarvan
  schriftelijk op ondubbelzinnige wijze melding maken bij de ondernemer, met inachtneming van
  hetgeen bepaald in art 1 onder h van deze voorwaarden. In ieder geval wordt onder ondubbelzinnige
  schriftelijke wijze verstaan het invullen van het modelformulier op de website van de ondernemer.
  7) Indien het gebrek niet binnen twee maanden na het openbaren gemeld is bij de ondernemer, vervalt
  het recht op garantie.
  8) De ondernemer probeert te allen tijde eerst het product te repareren. Indien reparatie in redelijkheid
  niet mogelijk is, biedt de ondernemer een vervangend product aan. De consument heeft pas recht op
  restitutie van het aankoopbedrag indien reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is en geen vervangend
  product geleverd kan worden.
  9) Reparatie is kosteloos indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop heeft geopenbaard.
  Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen kosten voor reparatie in rekening gebracht
  worden, indien het gebrek zich na zes maanden heeft geopenbaard. De consument wordt te allen tijde
  eerst op de hoogte gebracht van de kosten van reparatie, alvorens de ondernemer tot de reparatie
  overgaat.
  10) Valt de reparatie niet onder de garantie, maar is reparatie in redelijkheid wel mogelijk, dan kan toch
  tot de reparatie overgegaan worden. De consument wordt per e-mail van de mogelijkheid tot en de
  kosten van reparatie op de hoogte gebracht. Tot de reparatie wordt overgegaan indien de consument
  hiervoor toestemming heeft gegeven.
  11) De ondernemer streeft naar een reparatietijd van vier tot acht weken. Is de ondernemer afhankelijk
  van voor de reparatie ingeschakelde derden of levering van onderdelen door ingeschakelde derden,
  dan streeft ondernemer naar een reparatietijd van tot drie of vier maanden.
  12) Geen beroep op ontbinding kan worden gedaan vanwege een te lange doorlooptijd van de reparatie,
  zelfs niet indien de reparatietijd langer duurt dan de streeftermijn.
  13) De garantietermijn wordt, in geval van reparatie, opgeschort gedurende de termijn dat het product ter
  reparatie is aangeboden.

  Hoofdstuk 5 Ontbinding en geschillen

  Art. 15 Ontbindingsrecht

  1) De consument kan de koop op afstand zonder opgave van reden ontbinden tot een termijn van 14
  dagen is verstreken, na:
  a) bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt
  gesloten.
  b) bij een consumentenkoop:
  i) de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, het product heeft ontvangen;
  ii) de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde
  bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  iii) de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering
  van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  iv) de dag warop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de
  regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
  2) De consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in lid 1 gestelde termijn aan de
  ondernemer het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of een andere daartoe
  strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1
  onderdeel h van deze voorwaarden. Het modelformulier voor ontbinding is te vinden op de website
  van de ondernemer.
  3) Indien het voor de consument niet mogelijk is via de website het modelformulier te verzenden en dit
  de ondernemer kan worden aangerekend, wordt de in het vorige lid bedoelde termijn verlengd met de
  tijd die is verstreken vanaf het tijdstip, bedoel in het vorige lid, tot het moment waarop alle
  ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, doch met
  ten hoogste twaalf maanden.
  4) Brengt de consument op elektronische wijze via het modelformulier op de website van de
  ondernemer een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt de ondernemer onverwijld per e-mail de
  ontvangst van deze verklaring. Tevens worden via deze e-mail de benodigde gegevens verstrekt voor
  de juiste verzending van het product dat ten grondslag ligt aan de ontbonden overeenkomst.
  5) Indien de consument een ondubbelzinnige verklaring doet aan de ondernemer, zonder gebruik te
  maken van het modelformulier op de website, dan bevestigt de ondernemer de ontvangst van deze
  verklaring per e-mail. In deze e-mail worden tevens de benodigde gegevens verstrekt voor de juiste
  verzending van het product dat ten grondslag ligt aan de ontbonden overeenkomst.
  6) Het niet gebruik maken van het door de ondernemer beschikbaar gestelde modelformulier op de
  website komt geheel voor rekening en risico van de consument. Indien de ondubbelzinnige verklaring
  de ondernemer niet heeft bereikt, ligt de bewijslast van het versturen bij de consument.
  7) De ondernemer behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuist ingevulde formulieren en
  verklaringen niet in behandeling te nemen.
  8) Het enkel terugsturen van het product wordt niet gezien als het uitoefenen van het recht van
  ontbinding. Op het enkel terugsturen van het product door de consument is art. 10 van deze
  voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
  9) De consument is verantwoordelijk voor een correcte terugzending van het product in een deugdelijke
  verpakking. Onder een deugdelijke verpakking wordt in ieder geval verstaan de onbeschadigde
  verpakking waarin het product aan de consument geleverd is.
  10) Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde
  recht.
  11) De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product veroorzaakt door een,
  voor het terugsturen, door de consument ingeschakelde derde. Op de consument rust de bewijslast
  voor het op juiste wijze verzenden en verzekeren van het product in geval van vermissing of
  beschadiging gedurende de terugzending.
  12) Ruilen van een product is niet mogelijk. Het staat de consument vrij om een overeenkomst, binnen de
  in lid 1 gestelde termijn, te ontbinden en een nieuw product te bestellen.

  Art. 16 Uitsluiting ontbindingsrecht

  1) De consument heeft geen recht van ontbinding bij producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft;
  f) zijnde audio- en/of video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
  heeft verbroken of, in het geval van onlinecursussen, vanaf het moment dat de consument heeft
  ingelogd;
  g) zijnde losse kranten en tijdschriften; of
  h) zijnde de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de
  nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de
  consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
  2) De consument heeft geen recht van ontbinding bij diensten:
  a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
  datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
  bedenktijd is verstreken; of
  c) betreffende weddenschappen en loterijen.
  3) De ondernemer kan het herroepingsrecht als bedoeld in de leden 1 en 2 slechts uitsluiten, indien de
  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld.

  Art. 17 Kosten in geval van ontbinding

  1) De kosten voor het terugzenden van een product komen, in geval van een beroep op het
  ontbindingsrecht, voor rekening van de consument.
  2) De ondernemer behoudt zich, in geval van ontbinding, het recht voor niet het gehele aankoopbedrag
  terug te storten, indien het product beschadigingen heeft of gebruikt is anders dan noodzakelijk is om
  vast te stellen of het product voldoet aan de wensen van de consument.
  3) Indien de consument een aankoopbedrag heeft betaald, wordt het bedrag binnen 14 dagen na
  ontvangst van het product bij de ondernemer, terugbetaald, een en ander met inachtneming van
  hetgeen bepaald in lid 2.
  4) De consument wordt onverwijld, met redenen omkleed, per e-mail op de hoogte gesteld van het feit
  dat niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. De consument kan afzien van het recht van
  ontbinding, indien niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, door middel van een
  ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1
  onderdeel h van deze voorwaarden.
  5) Indien niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, wacht de ondernemer tot 14 dagen na
  ontvangst van het product met terugbetalen van het gedeeltelijke aankoopbedrag. De consument kan
  afzien van zijn ontbindingsrecht tot het moment dat het gedeeltelijke aankoopbedrag is teruggestort
  op zijn rekening.
  6) Indien de consument afziet van het ontbindingsrecht, komen de kosten voor verzending voor rekening
  van de consument. Na ontvangst van de kosten voor verzending wordt het product binnen 14 dagen
  door de ondernemer teruggestuurd.

  Art. 18 Klachtenregeling

  1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd. In ieder geval wordt verstaan als volledig en duidelijk indien de consument gebruik
  maakt van het klachtenformulier op de website van de ondernemer. Klachten kunnen ook door middel
  van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1 onder h van deze
  voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd.
  3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
  de geschillenregeling.

  Art. 19 Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

  1) Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2) Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de ondernemer
  de opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld
  en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de
  opdrachtgever ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te
  stemmen.

  Art. 20 Geschillen

  1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2) Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet
  anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd
  aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van ondernemer.
  3) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig
  worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
  kracht blijven en zullen ondernemer en consument in overleg treden teneinde nieuwe
  bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,
  waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
  in acht worden genomen.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0